MILJÖ

Kvalitetspolicy


Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.
Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.
I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.
Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad byggnation i rätt tid och till rätt utförande.
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy


I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete.
Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer.
Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.
I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

1/7